эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Эдийн засаг, хөгжлийн яамнаас ирүүлсэн судалгааны ажлын сэдвийн санал 

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.