эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

СУДЛААЧИД

ҮНДСЭН СУДЛААЧИД

"ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөө"-нд заасан "Судалгааны төгөлдөршил болон Инноваци, технологи арилжаалалт" тэргүүлэх чиглэлүүдийг иш үндэс болгож, их сургуулийн 

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.