эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ОНЛАЙН СЭТГҮҮЛ

ГЕОЛОГИ УУЛ УУРХАЙН СУРГУУЛЬ 

 

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ

  

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН  СУРГУУЛЬ

 

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СУРГУУЛЬ

 

 

 

 

 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.