эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ГАРААНЫ КОМПАНИ

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль нь багш, оюутны гарааны бизнесийг дэмжих, инновацын экосистемийг бүрдүүлэх,гарааны бизнесийн хамтын оффис (CoWorkingSpace)  зэрэг дэд бүтцүүдийг дэмжих чиглэлээр бодлогын баримт бичгүүдээ боловсруулсан бөгөөд “ШУТИС-ийн дэргэд Гарааны компани байгуулж ажиллуулах журам”-ыг  2018 онд батлуулан ажиллаж байна. 


 

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.