эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

ИННОВАЦИ

ШУТИС-ийн инноваци, технологи арилжаалах үйл явцыг дэмжих бодлого

Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль нь Инноваци, технологи арилжаалах үйл явцыг “ШУТИС-2030” стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх зорилтоо болгон дэвшүүлсэн. 
Бодлогын хүрээнд ШУТИС нь Технологи-үнэ цэнийг бүтээгч инновацын кластер болон хөгжих зорилт тавин дараах үйл ажиллааг хэрэгжүүлж байна. 

  • Инновацын соёл, энтрепренер сэтгэлгээг төлөвшүүлж, шилдэг инноваторуудыг төрүүлэх 
  • Инновацын экосистемийг бүрдүүлэх 
  • Оюуны бүтээлийг эргэлтэд оруулах замаар өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, инновацыг бий болгох 
     

Багш, судлаачид та бүхэн инновацын үйл ажиллагаанд хэрхэн оролцох вэ ?


Бид таны зохион бүтээсэн шинэ технологи, судалгааны үр дүнг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах чиглэлээр төр, хувийн хэвшлийн аж ахуй нэгж, бизнесийн байгууллагатай холбож өгөх болно. 


Зорилго: Технологи үнэ цэнийг бүтээгч инновацийн кластер болон хөгжинө.

Зорилтууд: Инновацын соёл, энтрепренер сэтгэлгээг төлөвшүүлж, шилдэг инноваторуудыг төвлөрүүлнэ. Инновацын экосистемийг бүрдүүлнэ. Оюуны бүтээлийг эргэлтэд оруулах замаар өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, инновацыг бий болгоно.

Стратеги: ШУТИС-ийн хэмжээнд инновацын мэдлэг, ойлголтыг түгээх замаар оюуны өмчийг задлах, ашиглах, технологи дамжуулах арга зүй, соёл хандлагыг төлөвшүүлнэ. Инновацын ээлтэй нэгжүүд (технологи дамжуулалт, инкубатор, хамтын оффис)-ийг байгуулна.

  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ 969
  • СУДЛААЧИД 837
  • ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ 125
  • СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ 33
  • ТӨСӨЛ, ГЭРЭЭТ АЖИЛ 207

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.