эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Их, дээд сургуулийн бакалавр, магистр, докторын судалгаа, шинжилгээний ажлуудын хуулбарлалтыг шалгах эрх зүйн зохицуулалтыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлнэ.
Админ 2022.09.22

Их, дээд сургуулийн бакалавр, магистр, докторын судалгаа, шинжилгээний ажлуудын хуулбарлалтыг шалгах эрх зүйн зохицуулалтыг 2022-2023 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлнэ.

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.