эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №42
Админ 2023.09.20

№42 Удирдахуйн ухааны доктор, профессор Б.Цэрэндорж

Бизнесийн удирдлагын онол стратеги, практик

Бизнесийн байгууллагын үр ашгийн арга зүйн талаар бичигдсэн эрдэм шинжилгээний илтгэл, өгүүллэгүүд, бизнесийн онолын үндэс, бизнесийн стратеги, түүнчлэн бизнесийн санхүүгийн бүртгэл. мэдээллийн стратегийн талаар судлагдсан бүтээлүүд, хүний нөөцийн менежмент, манлайлал, мотиваци, байгууллагын нийгмийн хамтын ажиллагаа, байгууллагын өөрчлөлтийн талаар бичигдсэн бүтээлүүд, эрсдэлийн менежментийн үндсэн асуудал, байгууллагын эрсдэл, үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын стратеги, эрсдэл-менежментийн үзэл баримтлал, байгууллагын санхүүгийн эрсдэлийн төлөвлөлтийн талаарх бүтээлүүд,бизнесийн үйл ажиллагаанд тохиолдож болох эдийн засаг, менежментийн үндсэн ойлголтуудын талаарх практик зөвлөмжүүд тусгагдсан болно. Энэхүү номыг бизнесийн болон боловсролын салбарын удирдах ажилтан. мэргэжилтнүүд, эдийн засаг менежментийн мэргэжлийн багш, судлаач. оюутнуудад зориулав

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.