эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Манай эрдэмтэд №7
Админ 2023.09.20

№7 Техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор Б.Ишмэнд

Чулуулгийн бутлагдсан уурхайн технологи, эдийн засаг, экологи

Бүтээлийн эмхэтгэлийн тэргүүн дэвтэрт уул уурхайн үйлдвэрийн өрөмдлөг тэсэлгээний ажлын судалгаа, ашигт малтмалын боловсруулалт, чулуулгийн тэсэлгээний бутлагдлын оновчлолын асуудлуудыг тусгасан эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, дэд докторын диссертацийн хураангуй зэргийг багтаасан. Дэд дэвтэрт уул уурхайн үйлдвэрлэлийн технологи, эдийн засаг, экологийн асуудлуудын нийлмэл харилцан уялдааны хүрээнд чулуулаг, ялангуяа хүдрийн тэсэлгээний бутлагдлыг оновчлох утга санаа бүхий шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бүтээлийн хураангуйлан багтаасан байна.

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.