эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

БАРИЛГА, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

I. СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ

    1. Барилгын материалын лаборатори

    2. Газар хөдлөлт инженерчлэлийн лаборатори

 

II. СУРГАЛТ, СУДАЛГАА ХОСОЛСОН ЛАБОРАТОРИ

III. ТУРШИЛТ, СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.