эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

БИЗНЕСИЙН АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ

I. СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИ

II. СУРГАЛТ, СУДАЛГАА ХОСОЛСОН ЛАБОРАТОРИ

III. ТУРШИЛТ, СОРИЛТЫН ЛАБОРАТОРИ

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.