эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Сархад МУРЗАБЕК
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: 1.Wood chemical components and decay resistance of four common Мongolian softwoods

DOI: 10.37763/WR.1336-4561/67.1.7685

Бүтээлийн нэр:  2. Log characteristics and basic density of four common Mongolian softwoods

DOI: 10.1080/20426445.2022.2036932

Бүтээлийн нэр:  3. Preliminary evaluation of anatomical characteristics of four common Mongolian softwoods  

DOI: https://doi.org/10.1080/21580103.2022.2090452

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.