эрдэм шинжилгээний

мэдээллийн нэгдсэн систем

Келгенбай ХАВАЛБОЛОТ
Админ 2024.01.02

Бүтээлийн нэр: Technology for mining of complex-structured bodies of stable and unstable ores

DOI: 10.1088/1755-1315/970/1/012040

© 2022 ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний мэдээллийн нэгдсэн систем.